Contact

Voorzitter: Charley Paap

Penningmeester: Henry van de Koot

Secretariaat: Marco Noordam

Wedstrijdzaken: E.W. van Kuik

Calamiteiten nummer KNSA: 0900-1968

Er is een speciaal meldpunt ingesteld voor het stroomlijnen van meldingen aan de KNSA van personen of instanties, die hun zorgen uiten omtrent een verlofhouder, lid van een bij de KNSA aangesloten schietvereniging. Dit kunnen collega-schutters, buren, vrienden, familieleden en instanties zijn die twijfels hebben of het wapenbezit aan dit lid van een schietvereniging wel kan worden toevertrouwd, maar uiteraard ook personen c.q. instanties in de omgeving van een sportschutter, die concrete  aanwijzingen hebben dat het wapenbezit van de desbetreffende schutter de algemene veiligheid zou kunnen aantasten.

In dat soort gevallen treedt de KNSA op als een intermediair. Dat wil zeggen dat het bestuur van de desbetreffende vereniging(en) waarvan de betrokkene lid is, wordt benaderd om te bezien in hoeverre acties noodzakelijk zijn en mogelijk het gewenst is om de politie te informeren.

 

Privacyverklaring

voor schietsportverenigingen

Dit is de privacyverklaring van de SV Willem Tell, gevestigd in Amerongen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40478400 ( Willemtell-Amerongen). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
1.1 De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
a. zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die de Vereniging aanbiedt;
b. een aankoop doet bij de Vereniging;
c. zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;
d. een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.
1.2 De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
a. naam;
b. voornaam;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. functie;
i. bankrekeningnummer.
1.3 De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:
a. verzoeken van u in behandeling te nemen;
b. u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens de Vereniging;
c. de dienstverlening aan u te verbeteren;
d. de website van de Vereniging te optimaliseren;
e. contact met u op te nemen of te onderhouden;
f. een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.
2. INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR
2.1 U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging via telefoonnummer ……06.41960213…… of per e-mail aan ……willemtell.amerongen@gmail.com……………. voor:
  a. meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;
  b. vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
2.2 U hebt de volgende rechten:
a. Het recht van inzage;
b. Het recht op rectificatie;
c. Het recht op gegevenswissing;
d. Het recht op beperking van de verwerking;
e. Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens;
f. Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
2.3 De rechten vermeld in § 2.2 a – e kunt u uitoefenen door contact op te nemen met de Vereniging zoals vermeld in § 2.1.
3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
3.1 De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2 De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
 
4. DERDEN
4.1 De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden, buiten KNSA verband, verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.
5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING
5.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.